';

Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Política de Privacitat

 • L'Associació de Mestres Rosa Sensat és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 5.717 i amb domicili a Barcelona:
  - Associació de Mestres Rosa Sensat
  - CIF: G-08844797
  - Adreça postal: Avinguda de les Drassanes nº 3, 08001 - Barcelona
  - Correu electrònic: associacio@rosasensat.org
   
 • De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal i amb el seu reglament, les dades personals facilitades pels usuaris quedaran incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable l'Associació.
   
 • L'usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part de l'associació per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació.

  Finalitats del tractament de les dades:
  - Gestionar les sol.licituds d'informació rebudes i l'enviament de comunicacions informatives i comercials.
  - Gestionar les comandes online dels productes del web
  - Gestionar les subcripcions a les revistes
  - Gestionar les dades dels socis
  - Gestionar les dades dels alumnes i professorat que partcipa en les activitats formatives de l'associació
   
 • Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. Les dades dels socis, subscriptors, alumnes i dels usuaris que hagin comprat algun producte es mantindran durant el termini mínim de sis anys, de conformitat amb la normativa vigent.
   
 • L'associació garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés per a la cessió concreta.
  Només ens el cas dels subscriptors i compradors es cediran les dades a les empreses de transport que s'encarreguin d'entregar els productes.
   
 • Els usuaris podran accedir a les seves dades així com exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació reconeguts pel Reglament. Aquest drets es poden exercir, de forma gratuïta, remetent el corresponent escrit al domicili de l'associació o per correu electrónic a l'adreça: associacio@rosasensat.org

   

Eines: